Obchodné podmienky

Beriem na vedomie, že akcia Farbám neujdeš je testom fyzických a duševných vlastností, a to so sebou prináša špecifické riziká (riziko vážnej ujmy na zdraví či majetku). Týmto na seba preberám všetky riziká spojené s účasťou  na akcii Farbám neujdeš. Potvrdzujem, že som fyzicky fit a mojim ošetrujúcim lekárom mi nebola účasť zamietnutá.

Beriem na vedomie nasledujúce:

 1. a) Súhlasím s dodržaním súťažných pravidiel platných pre uskutočnenie akcie Farbám neuješ.
 2. b) Súhlasím s tým, že pred účasťou na akcii skontrolujem bežeckú dráhu, vybavenie a priestory, ktoré budú použité, a v prípade, že sa mi niektoré priestory budú zdať nebezpečné, oznámim to usporiadateľovi akcie.
 3. c) Vzdávam sa akýchkoľvek právnych nárokov alebo záväzkov v prípade ujmy na zdraví, invalidity, smrti či škody na majetku, utrpených v súvislosti s účasťou na akcii Farbám neujdeš, ktorej účastníkom akcie priznáva právny poriadok Slovenskej republiky, voči nasledujúcim osobám alebo subjektom: DNA agency s.r.o., ich sponzorom, riaditeľom pretekov, zamestnancom a dobrovoľníkom, aj keď tieto nároky, straty alebo záväzky sú spôsobené z nedbalosti konania alebo spomínaných osôb vyššie uvedených.
 4. d) Beriem na vedomie, že pretek bude prebiehať za bežnej cestnej prevádzky, a preberám rizika behu a účasť na tejto akcii. Ďalej preberám akékoľvek iné riziká spojené s účasťou na akcii Farbám neujdeš – predovšetkým pády, kontakty s ostatnými účastníkmi, poveternostné podmienky, stav ciest a električkových prechodov, vodné prekážky, či akékoľvek komplikácie z použitého farebného prášku, a na nebezpečenstvo, ktoré môžu spôsobiť diváci či dobrovoľníci.
 5. e) Súhlasím, že ja ani nikto ďalší nebude žalovať niektorú z osôb alebo subjektov uvedených vyššie v odstavci (c) ohľadom práv a povinností z akýchkoľvek prehlásení, strát alebo záväzkov, ktorých som sa tu vzdal.
 6. f) Odškodním osoby a subjekty uvedené v odstavci (c) za akékoľvek správanie či nesprávanie sa, v dôsledku ktorého vznikla osobám a subjektom uvedeným v odstavci (c) akákoľvek škoda.
 7. g) Týmto udeľujem právo k použitiu môjho mena v súvislosti s mojou účasťou na akcii Farbám neujdeš, a vzdávam sa práva na akúkoľvek budúcu náhradu škody, na ktorú inak môžem mať nárok v dôsledku používania môjho mena;
 8. h) Svojim podpisom súhlasím s uverejnením mojich fotografií a videí získaných pri akcii Farbám neujdeš a využitím fotografií a videí v médiách, na internete a pre ďalšie podobné účely.
 9. i) Rozumiem, že moje štartovné je nevratné v akomkoľvek prípade.

 

Čestne prehlasujem, že mám 15 rokov a viac a prečítal som si tento dokument, chápem jeho obsahu a riziká spojené s účasťou na akcii Farbám neujdeš a akcie sa  zúčastním na vlastnú zodpovednosť.

U osôb mladších ako 15 rokov musí toto prehlásenie podpísať rodič či zákonný zástupca.

Ja, rodič alebo zákonný zástupca súhlasím s účasťou svojho syna/dcéry na akcii Farbám neujdeš na základe vyššie uvedených podmienok. Ďalej prehlasujem, že som oprávnený konať v jeho mene a na účet neplnoletého.

 

Prehlásenie účastníka Farbám neujdeš na stiahnutie.odt

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Predaj vstupeniek (štartovacích lístkov) online na športové akcie.

Spoločnost DNA agency, s.r.o., Šalgovická 21, 08006 Prešov, IČO: 50050249, Zapísaný v OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka: 32134/P (ďalej jako „DNA agency“) vydává tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako "VOP") pre upresnenie právnych vzťahov medzi majiteľom zakúpenej vstupenky a DNA agency.

 1. Definícia pojmov

Majiteľ Vstupenky

Majiteľ Vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku prostredníctvom Služby na webovej stránke na doméne www.farbamneujdes.sk

Služba

Ide o samostatný predajný elektronický spôsob objednávania, predaja a distribúcie elektronických Vstupeniek.

Udalosť

Udalosť je verejná spoločenská akcia športového charakteru, na ktorú sa prostredníctvom Služby predávajú vstupenky a ktorú organizuje organizátor.

Organizátor

Organizátor je subjekt, organizácia alebo zariadenie, ktorý usporadúva, prevádzkuje alebo organizuje akcie, resp. sprostredkuváva ich riadenie (napr. športové akcie) a ktorý zabezpečuje aj predaj a distribúciu vstupeniek.

Vstupenka

Vstupenka je potvrdenie umožňujúce inému majiteľovi za jednorázovú platbu vstup na Akciu, na ktorú bola zakúpená. Vstupenka je platná len na Akciu, na ktorú bola zakúpená, nieje možné ju použiť na vstup na inú Udalosť. Aktuálne ceny Vstupeniek sú zverejnené na internetovej stránke www.farbamneujdes.sk

Typ Vstupenky

Elektronická forma Vstupenky je doručená majiteľovi na e-mailovú adresu, zadanú pri dokončení objednávky.

 1. Úvodne ustanovenie

Všeobecné obchodné podmienky upresňujú používanie Služby a definujú zmluvné vzťahy medzi DNA agency a majiteľom vstupenky.

 

2.1 Organizátor prijíma od záujemcu finančné prostriedky totožné kúpnej cene vstupenky. Uhradením ceny Vstupenky prostredníctvom webovej stránky www.farbamneujdes.sk  vstupuje Majiteľ Vstupenky do právneho vzťahu priamo s konkrétnym Organizátorom vybranej akcie.

2.2 Informácie o zmene alebo zrušení akcie môže byť zverejnená na www.farbamneujdes.sk. Zodpovednosť za zverejnenie informácie o zmene alebo zrušení akcie má Organizátor.

 

 1. Objednanie a platba za Vstupenky

3.1 Vstupenky je možné si zakúpiť cez Službu, ktorá sa nachádza na webovej stránke na doméne www.farbamneujdes.sk.

3.2  Záujemcovia môžu využívať Službu nasledovne na:

 www.farbamneujdes.sk/registracia/ 

3.3 Platba za Vstupenky je možná prostredníctvom platobného systému

- Bankovým prevodom 

3.4 Maximálny počet Vstupeniek, ktoré je možné si zakúpiť na jedného zákazníka, nie je obmedzený.

3.5 Minimálny počet Vstupeniek, ktoré je možné si zakúpiť so zľavou pre tím je 4.

 

 1. Práva a povinnosti Majiteľa Vstupenky

4.1 Majiteľ Vstupenky zakúpením Vstupenky na danú Akciu vstupuje do zmluvného vzťahu s DNA agency.

4.2 Majiteľ Vstupenky je oprávnený používať Vstupenku na vstup na Akciu, na ktorú bola zakúpená.

4.3 Majiteľ Vstupenky je povinný na vyzvanie Organizátora predložiť platný preukaz totožnosti.

4.4 Majiteľ Vstupenky je povinný skontrolovať si Vstupenku a údaje na nej ihneď po doručení (rozumie sa – doručenie do e-mailovej schránky Majiteľa).

 

 1. Reklamačný poriadok
 2. Po zakúpení Vstupenky - štartovného lístka nie je možné od zmluvy s Organizátorom odstúpiť a žiadať vrátenie štartovného. Organizátor nebude akceptovať vrátenie už zaplateného štartovného na Akciu, ktorá se bude konať. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie štartovného, pokiaľ majiteľ vstupenku nevyužije.
 3. Prevod registrácie na inú osobu je možný do 7 dní pred Akciou a za poplatok 5 EUR, ktorý bude pripísaný na účet Organizátora.
 4. Ochrana Osobných Údajov

6.1. Spoločnost DNA agency v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov v jeho neskoršom znení získava a spracováva osobné údaje Majiteľov vstupeniek predovšetkým v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny / emailový kontakt, dátum narodenia, a to pre účely správy záväzkových právnych vzťahov, ktoré vznikajú uzatvorením zmluvy, mezi Majiteľom vstupeniek a Organizátorom Akcie v súvislosti s kúpou Vstupeniek na konkrétnu akciu, a ďalej pre účely evidencie činnosti jednotlivých Organizátorov Akcií. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

6.2. Zakúpením vstupenky udeľuje Majiteľ vstupenky v zmysle ustanovenia § 5 zákona o ochrane osobných údajov. spoločnosti DNA agency súhlas ku spracovaniu jeho osobných údajov pre vyššie uvedený účel. Práva Majiteľa vstupenky poďla  ustanovenia § 28 zákona o ochrane osobných údajov zostávajú zachované.

6.3. Spoločnosť DNA agency sa zaväzuje, že získané osobné údaje v súlade s ustanovením § 19 zákona o ochrane osobných údajov bude chrániť pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými  nedovolenými formami ich spracovania.

6.4. Spoločnosť DNA agency sa zároveň zaväzuje v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch.

 Zakúpením Vstupenky na Akciu vyjadruje Majiteľ vstupenky súhlas s Obchodnými podmienkami spoločnosti DNA agency (www.farbamneujdes.sk) 

 

 1. Záverečné ustanovenie

7.1.  Zakúpením Vstupenky vyjadruje Majiteľ vstupenky súhlas s týmito Všeobecnými Obchodnými Podmienkami.

7.2. Práva a povinnosti strán neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky  – najmä ustanovením zákona č. 40/1964 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

V Bratislave, dňa 1. 12. 2015

 

DNA agency

 vseobecne podmienky na stiahnutie.docx